Bedrijfsaanmelding
gesloten
Studentaanmelding
gesloten

Civil Engineering - CE

De bacheloropleiding Civil Engineering (voorheen Civiele Techniek) in Enschede leidt ingenieurs op die bij het oplossen van civieltechnische problemen ook de niet-technische context meenemen. De opleiding bevat naast een basis in de civiele technologie ook onderdelen van bedrijfs- en bestuurskunde. De specialisaties binnen CiT zijn: bouw/infra, verkeer, vervoer & ruimte en waterbeheer.

Masters

 • Civil Engineering and Management
 • Construction Management and Engineering
 • Transport Engineering and Management
 • Water Engineering and Management
 • Integrated Civil Engineering Systems

Studievereniging Concept

Industrial Design - ID

Industrial Design (voorheen Industrieel Ontwerpen) combineert techniek en creativiteit om consumenten-producten te ontwerpen die bruikbaar en goed vormgegeven zijn, passend bij de doelgroep. Producten moeten functioneel en visueel aantrekkelijk, tegen een redelijke kostprijs te maken, handig te gebruiken en goed te verpakken en vervoeren zijn. Industrieel Ontwerpers hebben niet alleen kennis van vormgeven, maar beschikken ook over de nodige technische kennis. Tevens hebben ze kennis van productiesystemen en laten ergonomie en de interactie tussen mensen en producten een belangrijke rol spelen gedurende het ontwerpproces. Industrieel Ontwerpers weten hoe ze in projecten samen moeten werken, kunnen inspelen op de wensen van consumenten en zijn sterk in het genereren van nieuwe ideeën en de communicatie ervan.

Masters

 • Human Technology Relations
 • Management of Product Development
 • Emerging Technology Design

Studievereniging s.g. Daedalus

Mechanical Engineering - ME

Werktuigbouwkunde richt zich op kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het ontwerpen, fabriceren, toepassen en veranderen van producten, materialen, processen en werktuigen. WB neemt op het gebied van onderzoek naar opslag en transport van goederen, metaalkunde, methodisch-ontwerpen van producten, besturing en automatisering van productiesystemen en gefluïdiseerde verbranding een vooraanstaande (inter)nationale positie in.

Masters

 • Biomechanical Engineering
 • Design, Production and Management
 • Maintenance Engineering and Operations
 • Mechanics of Solids, Surfaces and Systems
 • Thermal and Fluid Engineering

studievereniging w.s.g. isaac newton

Creative Technology - CreaTe

Creative Technology is een unieke, multidisciplinaire studie aan de Universiteit Twente, waar de studenten theorie achter elektrotechniek, design, business en IT combineren met als doel deze kennis toe te passen in "rapid prototyping" met focus op gebruiksvriendelijkheid, het ontwikkelen van bedrijfsmodellen en het leggen van een brede basis voor de toekomst.

Masters

 • Embedded Systems
 • Systems and Control
 • Interaction technology
 • Computer Science
 • Industrial Design Engineering

Studievereniging S.a. proto

Electrical Engineering - EE

Electrical Engineering is gericht op het ontwerpen en realiseren van componenten en systemen vanuit de fundamentele kennis van de basiswetenschappen. Signaal-bewerking en regelsystemen staan centraal en zijn ook de toepassingsgebieden met de meeste ontwikkelingen.

Masters

 • Electrical Engineering
 • Systems and Control
 • Embedded Systems
 • Nanotechnology

Studievereniging E.t.s.v. Scintilla

Technical Computer Science -TCS

Technical Computer Science (voorheen Technische Informatica) is een veelzijdige opleiding die zich richt op het ontwerp, de bouw en de toepassing van informatie-, communicatie- en regelsystemen. Het betreft het gebied van software engineering tot echte hardware en embedded systems, maar ook de interactie van mensen met computers en de formele modellen achter de informatica komen aan bod. De informaticus ontwerpt en analyseert informatie- en besturingssystemen. Daarnaast construeert de student software, apparatuur en netwerken.

Masters

 • Cyber Security
 • Data Science and Techonology
 • Methods and Tools for Verification
 • Software Technology
 • Wireless and Sensor Systems

Studievereniging I.c.t.s.v. Inter-ACtief

Applied Mathematics - AM

De opleiding Appied Mathemathics (voorheen Technische Wiskunde) richt zich op problemen op technisch, logistiek, systeemtheoretisch, economisch en financieel gebied. Deze problemen worden gemodelleerd en teruggekoppeld aan de werkelijke situatie. Daardoor zijn wiskundigen sterk in optimaliseren en het analyseren van complexe problemen. Door het analytische denkvermogen dat de student ontwikkelt, zijn technisch wiskundigen breed inzetbaar binnen een groot aantal bedrijven.

Masters

 • Mathematical Systems Theory, Applied Analysis and Computational Science
 • Operations Research
 • Data science

Studievereniging W.S.G. Abacus

Business & IT - BIT

Business & IT is de brug tussen Informatica en Bedrijfskunde. BIT concentreert zich op vraagstukken waarbij informatie- en communicatietechnologie en bedrijfskunde sterk met elkaar verbonden zijn. De studie heeft een technische, wiskundige en bedrijfskundige component. Naast deze hoofdcomponenten wordt aandacht besteed aan toepassingen van informatietechnologie, maatschappijwetenschappen en communicatieve vaardigheden.

Masters

 • Enterprise Architecture
 • IT Management
 • Business Analytics

Studievereniging I.c.t.s.v. Inter-ACtief

University College Twente - ATLAS

Het relatief nieuwe ‘University College’ van de UT, biedt top-studenten, die een brede belangstelling hebben, een interdisciplinair programma aan. Hierin staat het oplossen van maatschappelijke problemen met gebruikmaking van de nieuwste technologie centraal. Een ingenieursaanpak, teamwork, creatief probleem oplossen en diepgang zijn sleutelwoorden in de opleiding. University College Twente biedt een selectief programma voor studenten die na de opleiding hun studieloopbaan kunnen voortzetten in een scala van masteropleidingen, variërend van pyschologie tot nanotechnologie en van biomedische technologie tot sustainable energy.

Studievereniging s.a. Atlantis

Advanced Technology - AT

Advanced Technology (AT) is een internationale, multidisciplinaire, technische bachelor opleiding die drie jaar duurt. In tegenstelling tot andere technische studies beperkt AT zich niet tot één bepaald vakgebied, maar krijgen de studenten een brede basis van verschillende disciplines. Studenten worden door middel van ‘problem based learning’ getraind om solide oplossingen te ontwikkelen voor moderne engineering problemen. Naast een brede technische basis worden de studenten ook onderlegd met een stuk ondernemerschap en maatschappelijke oriëntatie. Project- en groepswerk zijn begrippen die centraal staan binnen de opleiding. Na 2 jaar een all round basis gelegd te hebben moeten de studenten in hun derde jaar een specialisatie kiezen waar ze uiteindelijk hun master in willen doen. AT heeft geen specifieke specialisatie en daardoor gaat iedereen zich in een ander vakgebied verdiepen tijdens zijn of haar master. Het grootste gedeelte van de AT studenten stroomt door naar de master Nanotechnology. Andere veel gekozen masters zijn Systems and Control, Chemical Engineering, Applied Physics, en Mechanical Engineering.

Studievereniging Astatine

Biomedische Technologie - BMT

Biomedische Technologie is een mensgerichte technische opleiding. Deze opleiding combineert (bio)medische kennis en techniek voor het oplossen van problemen in de gezondheidszorg. De biomedisch technoloog onderzoekt, ontwerpt en ontwikkelt nieuwe methoden, processen, apparatuur of systemen om de gezondheidszorg en de medische praktijk te verbeteren. Om de beste oplossing te bedenken, combineert de biomedische technoloog kennis van verschillende vakgebieden; natuurkunde, wiskunde, scheikunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, biologie en geneeskunde.

Masters

 • Imaging & Diagnostics
 • Bionanotechnology
 • Neural and Motor Systems

Studievereniging s.v. paradoks

Chemical Science and Engineering - CsE

Chemical Science and Engineering omvat chemische, technologische, natuurkundige en wiskundige aspecten. Veel nadruk ligt op het ontwerpkarakter en de integratie van kennis in technologische systemen. In de bachelorfase komen de beginselen naar voren van chemie, procestechnologie, materiaalkunde, fysische chemie en de basiswiskunde, als ook vaardigheden in experimenteren en het opzetten en uitvoeren van projecten in onderzoek en ontwerp.

Masters

 • Molecular and Materials Engineering
 • Chemical and Process Engineering

Studievereniging C.t.s.g. Alembic

Technische Geneeskunde - TG

Technische Geneeskunde is een opleiding die zich richt op het gebruiken, ontwikkelen en verbeteren van de technologie die in het ziekenhuis gebruikt wordt. De opleiding ligt op het snijvlak van de technologie en de geneeskunde. De student is opgeleid tot een ingenieur die daarnaast zeer veel kennis heeft van de geneeskunde. De kennis van een Technisch Geneeskundige reikt ver in deze beide disciplines. Hierdoor zorgt een Technisch Geneeskundige voor het optimale gebruik en verbetering van de technologie in de kliniek.

Masters

 • Medical Sensing & Stimulation
 • Medical Imaging & Interventions

Studievereniging s.v. paradoks

Technische Natuurkunde - TN

Centraal bij Technische Natuurkunde staat het analytisch denkvermogen van de studenten, dat ook buiten de specifiek natuurkundige onderwerpen bijzonder van pas komt. Bij Technische Natuurkunde wordt veel aandacht besteed aan het verkrijgen van experimentele vaardigheden. Het experimentele deel leunt echter sterk op een wiskundige en theoretisch natuurkundige basis. Binnen Technische Natuurkunde wordt vooral aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: biofysica, optische technieken, nanotechnologie, laserfysica, supergeleiding, vaste stof fysica, reologie, computational science en warmte- en stromingsleer.

Masters

 • Nanotechnology
 • Applied Physics

Studievereniging s.v. arago

International Business Administration - IBA

Vanaf 2013 is de bachelorstudie Bedrijfskunde vervangen door de studie International Business Administration. Deze studie richt zich op het managen van organisaties. Er wordt niet alleen gekeken naar de bedrijven zelf, maar ook de omgeving waarin deze bedrijven functioneren. International Business Administration op de Universiteit Twente focust zich op belangrijke vakgebieden als finance, human resource management, inkoop, ontwikkeling, strategie en marketing. Daarnaast biedt de studie International Business Administration studenten praktijkervaring door praktische opdrachten in de vorm van ministages aan te bieden.

Masters

 • Entrepreneurship, Innovation & Strategy
 • Strategic Marketing & Business Information
 • Human Resource Management
 • Purchasing & Supply Management
 • Financial Management

Studievereniging s.a. Stress

European Public Administration - EPA

De Universiteit Twente biedt de Engelstalige bacheloropleiding European Public Administration aan (voorheen Bestuurskunde), waarin aandacht wordt besteed aan en oplossingen worden gezocht voor maatschappelijke vraagstukken in hun bredere context. Dit wordt gedaan door het samennemen en integreren van de invalshoeken recht, economie, politicologie en sociologie. Alumni komen zowel bij overheid en non-profit sector als bij grote instellingen en het bedrijfsleven terecht, onder meer als beleidsmaker, consultant of bestuurder.

Masters

 • Public Administration
 • European Studies

Studievereniging s.v. Sirius

Gezondheidswetenschappen - GZW

Gezondheidswetenschappen heeft veel raakvlakken met bedrijfskunde en bestuurskunde en spitst deze inzichten toe op de zorgsector. Naast de managementkant van de studie is er daarom een groot aantal specialistische vakken die de opleiding een eigen karakter geven. Denk aan vakken als: organisatie van het zorgproces, economie van de gezondheidszorg en medisch gezondheidsrecht. Aangezien de kernaspecten (care, cure, prevent) van zorg op alle niveaus aan bod komen, ligt het accent van de studie op de integrale ketenzorg.

Masters

 • Health Sciences

Studievereniging s.v. Sirius

Industrial Engineering and Management - IEM

De opleiding Technische Bedrijfskunde is een toepassingsgerichte, technisch wetenschappelijke opleiding. Centraal staan vraagstukken rond analyse, ontwerp en verbetering van productie-, logistieke, financiële en informatietechnologische processen en systemen, zowel binnen als tussen organisaties. De Technische Bedrijfskunde aanpak baseert zich op gedegen kennis van de kerndomeinen operationeel management, financieel management en informatiemanagement, evenals op die van de domeinen HRM, organisatiekunde en innovatiemanagement.

Masters

 • Production and Logistic Management
 • Health Care Technology and Management
 • Financial Engineering and Management

Studievereniging s.a. Stress

Communication Science - CS

Studenten Communication Science (voorheen Communicatiewetenschap) worden aan de Universiteit Twente opgeleid tot onderzoekers en probleemoplossers op het gebied van complexe ‘organisational communication’. De CW-alumni van de UT ontwikkelen in profit en non-profit organisaties marketingstratieën en strategieën voor de interne en externe communicatie. Ook worden alumni als externe consultants ingehuurd om de communicatieproblemen binnen een bedrijf op te lossen.

Masters

 • Organizational Communication & Reputation
 • Technology & Communication
 • Digital Marketing Communication
 • Marketing Communication & Design

Studievereniging S.v. Communiqué

Psychology - PSY

Studenten Psychology (voorheen Psychologie) aan de UT worden opgeleid tot toepassingsgerichte professionals op het snijvlak van gedragswetenschappen en technologie. Zij zijn geschoold in de psychologische basiskennis en in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze psychologisch onderzoek uit te voeren. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in het ontwerpen van interventies gericht op de oplossing van maatschappelijke problemen en gebruik van technologie hierbij.

Masters

 • Human Factors & Engineering Psychology
 • Conflict, Risk and Safety
 • Learning Sciences
 • Health Psychology and Technology
 • Positieve Psychologie & Technologie

Studievereniging s.v. dimensie

Philosophy of Science Technology and Society - PSTS

De master PSTS onderzoekt de snijvlakken tussen wetenschap, technologie, en maatschappij. Het is een tweejarige, Engelstalige, en vooral ook multidisciplinaire studie met een sterk internationaal karakter. In PSTS staat de reflectie betreffende de rol van wetenschap en technologie in een brede sociale context centraal. De opleiding heeft als doel om de interactie tussen wetenschap, technologie, en samenleving te evalueren en oplossingen aan te dragen om deze te verbeteren en eventueel bij te sturen. De master is speciaal in het leven geroepen voor studenten die breder in willen gaan op hun technische, sociale, of filosofische achtergrond. Deze master is dan ook te volgen na alle verschillende UT-bachelors.

Studievereniging w.t.s. ideefiks

Educational Science & Technology - EST

De masteropleiding Educational Science and Technology richt zich op het ontwerp en de evaluatie van onderwijs- en leertrajecten op scholen en in organisaties. Deze master heeft een grote reikwijdte: van lesinstructies voor jonge kinderen op de basisschool tot het ontwikkelen van interactieve materialen voor het beroepsonderwijs en van het beoordelen van de kwaliteit van opleidingen en schoolprestaties tot talent- en leiderschapsontwikkeling en herscholing van volwassenen in de eigen bedrijfsomgeving.

Studievereniging s.v. Komma

Science Education and Communication - SEC

De student die deze masteropleiding volgt wordt opgeleid tot een docent in het voortgezet onderwijs. Docenten vervullen een belangrijke link tussen wetenschap, technologie en de maatschappij. Als docent daag je uit, inspireer je en enthousiasmeer je de wetenschappers van de toekomst. Studenten kunnen zich specialiseren in Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde, Informatica of de combinatie vakken Onderzoek en Ontwerpen (O&O) en Natuur, Leven en Technologie (NLT).

Studievereniging s.v. onwijs

Leraar VHO Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen - LVHOM

In de masteropleiding LVHOM, wordt theorie en praktijk gecombineerd om de studenten te leren om complexe onderwerpen binnen het politiek onderwijs aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor een jonge doelgroep. De vakken die hier bij horen hebben een bijzondere rol binnen het curriculum van het voortgezet onderwijs. De doelgroep leert tijdens dit vak over bijdragen aan het vormen van democratisch burgerschap door middel van maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn politieke participatie van jongeren, burgerschap, democratie en normen en waarden.

Studievereniging s.v. onwijs

Nanotechnology

Nanotechnology is een internationale, multidisciplinaire, 2 jaar durende masteropleiding die zich richt op het ontwerpen, maken en onderzoeken van functionele materialen, structuren, apparaten en systemen door materie rechtstreeks op nanoschaal te beheersen. Nanotechnology is een opkomend vakgebied dat elementen samenbrengt uit traditionele vakgebieden zoals toegepaste natuurkunde, scheikunde, electrical engineering, en biologie. Het multidisciplinaire onderzoek van Nanotechnology focust zich op deze veranderingen met een oog op het ontwerpen en ontwikkelen van functionele materialen, structuren, apparaten, en systemen.

Studievereniging S.A. Astatine